1921 Aerial Photographs of Halifax

k2_001.jpg
k2_001.jpg
k2_002.jpg
k2_002.jpg
k2_003.jpg
k2_003.jpg
k2_004.jpg
k2_004.jpg
k2_005.jpg
k2_005.jpg
k2_006.jpg
k2_006.jpg
k2_007.jpg
k2_007.jpg
k2_008.jpg
k2_008.jpg
k2_009.jpg
k2_009.jpg
k2_010.jpg
k2_010.jpg
k2_015.jpg
k2_015.jpg
k2_016.jpg
k2_016.jpg
k2_017.jpg
k2_017.jpg
k2_018.jpg
k2_018.jpg
k2_019.jpg
k2_019.jpg
k2_020.jpg
k2_020.jpg
k2_021.jpg
k2_021.jpg
k2_022.jpg
k2_022.jpg
k2_023.jpg
k2_023.jpg
k2_024.jpg
k2_024.jpg
k2_025.jpg
k2_025.jpg
k2_026.jpg
k2_026.jpg
k2_027.jpg
k2_027.jpg
k2_028.jpg
k2_028.jpg